Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 20.05.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

Afwezig:

 

Kurt Moens

Bestuurder;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Financiën

Goedkeuren ontwerp jaarrekening 2019

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Het ontwerp van de jaarrekening 2019 van het Zorgbedrijf Meetjesland, zoals voorliggend en zoals in bijlage opgenomen bij onderhavig besluit, goed te keuren.

Art. 2 - De jaarrekening 2019 voor te leggen aan de Algemene Vergadering in de eerstvolgende zitting op 10.06.2020 om 19.00u, ter vaststelling.

Art. 3 - Binnen twintig na de vaststelling door de Algemene Vergadering wordt de jaarrekening 2019 bezorgd aan de betrokken OCMW's, overeenkomstig het bepaalde in art. 490 §§2 en 3 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22.12.2017, en, middels digitale rapportering, aan de Vlaamse Overheid, overeenkomstig het bepaalde in art. 490 §4.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Samenroepen AV en bepalen agenda

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Over te gaan tot het samenroepen van de Algemene Vergadering op 10.06.2020 om 19.00u via conference call.

Art. 2 - De agenda van deze algemene vergadering als volgt samen te stellen:

1. vaststelling van de jaarrekening 2019, conform de goedkeuring verleend aan het ontwerp van deze jaarrekening 2019 in onderhavige zitting.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Aankopen en investeringen

Renovatie CADO - aanstelling architect

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Het architectenbureau AIKO, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem, aan te stellen als architect voor de begeleiding van de renovatie van de CADO te Maldegem, en voor die opdracht akkoord te gaan met een ereloon van 10%.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Aankopen en investeringen

Gevelbescherming - WZC Ter Hollebeke - stopzetting en goedkeuring nieuw bestek

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Tot de stopzetting van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van de opdracht voorvloeiend uit het bestek A812Y_gevelbescherming Ter Hollebeke_bijzonder bestek vochtbehandeling gevel en zich  voor deze stopzetting te baseren op art. 85 van de wet van 17.06.2016 (het volgen van een procedure houdt geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze), gezien de enige ingediende offerte de raming te sterk overschrijdt en uit de onderhandelingen blijkt dat een aanpassing van het bestek zich opdringt om de werken binnen het budget voorzien op IP 311 - renovatie kamers WZC Ter Hollebeke

te kunnen uitvoeren.

Art. 2 - Het bestek A812Y_2, aangeleverd door AIKO, goed te keuren.

Art. 3 - Volgende aannemers om een offerte te verzoeken voor het uitvoeren van de vochtbehandeling van de gevel, overeenkomstig het onder art. 2 bedoelde bestek:

       Geert Viaene bvba, Bietstraat 53, 8800 Roeselare

       Maarten Dutry bvba, Schardauwstraat 2, Sint-Eloois-Winkel

       Aquastra, Dronckaertstraat 484, 8930 Lauwe (Kortrijk)

       Aqwa Zero, Koning Leopoldlaan 33, 9990 Maldegem

       John Saey Renovatie, Gontrode Heirweg 142, 9090 Melle

       RECONGROUP, Oude Weg 39, 9991 Adegem

Art. 4 - De firma Algemene Bouwwerken Michael Van De Geuchte, Verbindingsweg 4 A, 9990 Maldegem aan te stellen om ter plaatse te gaan, de herpositionering van de deksteen te bekijken en vragen om een offerte voor te leggen aan de algemeen directeur, ter goedkeuring. En, gezien de geringheid van deze opdracht, deze werken te financieren met middelen uit het exploitatiebudget.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Corona - aanpak en stand van zaken

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 9 april 2020

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 16 april 2020

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 23 april 2020

 

Publicatiedatum: 22/05/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 20.05.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 7 mei 2020

 

Publicatiedatum: 22/05/2020