Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 04.03.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Jan Pauwels

Bestuurder;

Tijs Van Vynckt

Technicus;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 16.30 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Aankopen en investeringen

Ter Caele - aanstelling ontwerper nieuwbouw - gunn

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur van 03.07.2019 gevoerde openbare procedure voor het aanstellen van een ontwerper voor het nieuwe woonzorgcentrum Ter Caele te Evergem, blijkens het voorliggend verslag van nazicht van de offertes dd. 21.02.2020 en het aanbestedingsbundel, en de aanvullende stukken vermeld in het verslag van nazicht van de offertes en die, na opening van de inschrijvingen, bij de inschrijvers werden opgevraagd, te aanvaarden en deze bij de respectieve inschrijving te voegen.

Art. 2 - Er akte van te nemen en dit te bekrachtigen dat in het kader van de onder art. 1 bedoelde procedure,

volgende offerte substantieel onregelmatig is in de zin van art. 76 van het KB van 18.04.2017 betreffende

plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen : de offerte nr. 3 van BVBA ASSAR LLOX Architects, 2610 Wilrijk, Lodewijk Mortelmansstraat 9.

Art. 3 - De opdracht, zoals beschreven in het bestek 'Bestek VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP “ONTWERP-STUDIE EN COÖRDINATIE NIEUW WOONZORGCENTRUM” - openbare procedure' voor het

WZC Ter Caele te Evergem, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 03.07.2019, toe te wijzen aan AIKO architecten en ingenieurs CVBA, Stationsplein 6 te 9990 Maldegem, op basis van de op 16.10.2019 ontvangen offerte, opgenomen in bijlage bij onderhavig besluit.

Art. 4 - In toepassing van art. I.11. van voormeld bestek, een vergoeding uit te betalen :

- Van 10.000 euro inclusief BTW aan inschrijver 7 : VK STUDIO architects CVBA, Brugsesteenweg 210, 8800 Roeselare.

- Van 6.000 euro inclusief BTW aan inschrijver 4 : BURO II en ARCHI+I BVBA, Rue J. Jordaenstraat 18a, 1000 Brussel.

- Van 4.000 euro inclusief BTW aan inschrijver 6 : M4 architecten en ingenieurs BV, Stationsstraat 40, 9230 Wetteren

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Thuiszorg

Evaluatie werking "Senioren onder de Toren"

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De opnamevoorwaarden van het woonproject "Senioren onder de Toren" worden aangepast.

Art. 2 - Het bewust kiezen van de kandidaat-bewoner om in gemeenschap te wonen stellen we bij een aanvraag als               specifieke voorwaarde voorop.

Art. 3 - De inwoners van de Belgische randgemeenten van Maldegem worden ook als kandidaat-huurder toegelaten.

Bij toewijzing hebben inwoners van Maldegem steeds voorrang.

Art. 4 - De avond- en ochtendronde wordt afgeschaft. Het tarief zorg- en dienstverlening wordt dan met € 0,60 voor de bewoners van het woonproject "Senioren onder de Toren" verminderd.

Art. 5 - De avond- en ochtendronde wordtvanaf 01 april 2020 afgeschaft indien de zittende bewoners hiermee akkoord gaan. Zij ontvangen een addendum bij hun opnameovereenkomst. De communicatie met de zittende bewoners wordt voorzien in maart 2020.

Art. 5 - Bovenstaande maatregelen worden na implementatie na 6 maanden geëvalueerd.

Art. 6 - We onderzoeken de mogelijkheden om een  wooncomplex van "Senioren onder de Toren" te heroriënteren naar een woonvorm voor mensen met beginnende dementie.

 

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Financiën

Besparingen in WZC en CVK vanuit Vlaanderen

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Financiën

Overdracht saldi van investeringskredieten

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De raad van bestuur keurt de overdracht van volgende investeringskredieten en de bijhorende financieringen goed

- IE-311 voor de renovatie van de kamers in Ter Hollebeke voor 79.694,66 euro

- IE-330 voor de renovatie van de keuken in Ter Leenen voor 265.943,20 euro

- IE-330 voor de brandveiligheidswerken in Ter Leenen voor 21.113,4 euro 

Art. 2 - De gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdrachten wordt in digitale vorm aan de Vlaamse overheidbezorgd.

Art. 3 - De overdracht van de investeringskredieten wordt opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Aankopen en investeringen

Gevelbescherming - WZC Ter Hollebeke - bestek

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het Rapport 2020-01-HLB zoals opgemaakt door Physibel en waaruit blijkt dat de gevelwerken noodzakelijk zijn om nieuwe schade aan de gerenoveerde kamers te voorkomen.

Art. 2 - Het bestek A812Y_gevelbescherming Ter Hollebeke_bijzonder bestek vochtbehandeling gevel, aangeleverd door AIKO, goed te keuren.

Art. 3 - Volgende aannemers om een offerte te verzoeken voor het uitvoeren van de vochtbehandeling van de gevel, overeenkomstig het onder art.2 bedoelde bestek:

       Algemene Bouwonderneming Kristof De Roo, Langendam 23, 9940 Evergem (Sleidinge)

       Algemene bouwwerken Michael Van de Geuchte, Verbindingsweg 4 A, 9990 Maldegem

       Johan Saey Renovatie BVBA, Gontrode Heirweg 142, 9090 Melle

       DS Cleaning & Construct, Bus 7, 9900 Eeklo

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Telefooncentrale WZC Warmhof - Maldegem

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Over te gaan tot het huren van een telefooncentrale voor het WZC Warmhof te Maldegem bij de firma HANSSENS TELECOM, Kachtemsestraat 290 B, 8800 Roeselare voor een bedrag van 1.828,22 euro excl BTW, inclusief serviceovereenkomst en exclusief installatie, zoals opgenomen in de offerte dd. 07.02.2020 met nr. OFF_3698_WZC WARMHOF_200207, voor een duur van 5 jaar.

Art. 2 - Dat, aangezien door de onder art. 1 bedoelde beslissing, de investeringsbudgetten, voor deze vervanging van bedoelde telefooncentrale voorzien in het meerjarenplan voor 2020 niet zullen worden gebruikt, dat deze investeringsbudgetten voor een bedrag van 75.000 euro, gedoteerd door OCMW Maldegem, in de eerstvolgende, interne kredietaanpassing zullen worden toegevoegd aan :

- het investeringsproject 'vervangingsinvesteringen' voor het WZC Warmhof, dat in 2020 en 2021 met 24.800 euro per jaar zal worden verhoogd

- het investeringsproject 'energiebesparende maatregelen' voor het WZC Warmhof, dat eenmalig met 25.400 euro zal worden verhoogd.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Personeel

Verderzetting bespreking permanentie TD

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 19 december 2019

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 9 januari 2020

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 23 januari 2020

 

Publicatiedatum: 10/03/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 04.03.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 6 februari 2020

 

Publicatiedatum: 10/03/2020