Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 16.09.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Tijs Van Vynckt en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Danny Coene

Technicus;

 

Afwezig:

 

Kurt Moens

Bestuurder;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Personeel

Sectoraal akkoord - aanpassing RPR en arbeidsreglement

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen, met ingang van 01.07.2020 de maaltijdcheques voor alle contractuele personeelsleden te verhogen van coupures van 7 euro naar coupures van 8 euro, door een stijging van het werkgeversaandeel van 5,91 euro naar 6,91 euro. In de rechtspositieregeling wordt daarom : 
- gewijzigd aan art. 116 § 1, waarbij de nieuwe tekst luidt : "Het personeelslid, met uitzondering van de jobstudent, heeft recht op maaltijdcheques. Vanaf 1 juli 2020 bedraagt de waarde van één maaltijdcheque 8,00 euro."

- gewijzigd aan art. 116 § 2, waarbij de nieuwe tekst luidt : "De tegemoetkoming van het bestuur in de kostprijs van de maaltijdcheque wordt vastgesteld op 6,91 euro. De tegemoetkoming van het personeelslid in de kostprijs van de maaltijdcheque bedraagt 1,09 euro. Dit bedrag wordt maandelijks van het nettosalaris van het personeelslid afgehouden, behoudens wanneer op het ogenblik van de toekenning van de cheques aan het personeelslid geen salaris wordt uitbetaald. In dat geval wordt in overleg met het personeelslid een praktische regeling uitgewerkt."

 

Art. 2 - In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen, met ingang van 2020 een eco-cheque uit te betalen aan alle personeelsleden met een waarde van 200 euro per VTE, op basis van de werkelijke arbeidsprestaties tijdens een referteperiode van 12 maanden. In de rechtspositieregeling wordt daarom een art. 116 bis ingevoerd met volgende tekst :  
Paragraaf 1

Het personeelslid, met uitzondering van de jobstudent, heeft met ingang van 01.01.2020 recht op ecocheques. De waarde van de ecocheque bedraagt 200 euro voor een voltijds werkend personeelslid die de volledige referteperiode in dienst was.

Paragraaf 2

Voor het bepalen van het bedrag van de ecocheques, wordt uitgegaan van de werkelijk geleverde prestaties in een rollende referteperiode, die loopt van 01.07 van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling tot en met 30.06 van het jaar van uitbetaling.

Het bedrag van de op jaarbasis toegekende ecocheques wordt pro rata verminderd bij deeltijdse personeelsleden en bij personeelsleden die niet de volledige referteperiode in dienst waren.

Paragraaf 3

De ecocheques worden uitbetaald in de maand september.

De eerste uitbetaling van ecocheques voor het jaar 2020 zal gebeuren uiterlijk in december 2020.

Paragraaf 4

De nadere modaliteiten rond de toekenning en berekening van de ecocheques worden vastgelegd in het arbeidsreglement.

 

Art. 3 - In uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen, een tweede pensioenpijler in te voeren van 2,5 % voor het contractueel personeel van de woonzorgcentra en de bestaande tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel in de thuiszorg te verhogen van 1 naar 2,5 % van het pensioengevende jaarloon. In de rechtspositieregeling wordt daarom : 
- gewijzigd aan art.  125, waarbij de nieuwe tekst wordt : "Er wordt voorzien in een aanvullend pensioenstelsel. De pensioentoelage bedraagt, met ingang van 01.01.2020, 2,5 % van het pensioengevende jaarloon.

Het personeel van de woonzorgcentra en assistentiewoningen wordt met ingang van 01.01.2020 niet langer uitgesloten van dit aanvullend pensioenstelsel."

 

Art.  4 - In bijlage 12 van het arbeidsreglement van het personeel, wordt in art. 6, eerste zin het bedrag van 5,91 euro vervangen door 6,91 euro.

 

Art. 5 - In uitvoering van het bepaalde onder art. 2 van onderhavig besluit, ter uitbetaling van de eco-cheques, een bijlage 13 'reglement ecocheques' op te nemen in het arbeidsregelement van het zorgbedrijf met volgende tekst :

Artikel 1 - Dit reglement heeft tot voorwerp de toekenning van elektronische ecocheques aan de personeelsleden bedoeld in artikel 2. Het wordt opgesteld in overeenstemming met de uitvoering van het sectoraal akkoord goedgekeurd 08/04/020

Artikel 2 - Dit reglement is vanaf 01.01.2020 van toepassing op de contractuele personeelsleden , met uitzondering van de jobstudenten..

Artikel 3 - De waarde van de ecocheque bedraagt 200 euro voor een voltijds werkend personeelslid die de volle-dige referteperiode in dienst was.

Artikel 4 - Voor het bepalen van het bedrag van de ecocheques, wordt uitgegaan van de werkelijk geleverde prestaties in een rollende referteperiode, die loopt van 01.07 van het jaar voorafgaand aan het jaar van uitbetaling tot en met 30.06 van het jaar van uitbetaling. Het bedrag van de op jaarbasis toegekende ecocheques wordt pro rata verminderd bij deeltijdse personeelsleden en bij personeelsleden die niet de volledige referteperiode in dienst waren.

Artikel 5 - De ecocheques worden toegekend voor elke dag in de referteperiode waarvoor het personeelslid sa-laris ontvangen heeft en voor de volgende gelijkgestelde dagen; jeugdvakantie, seniorvakantie, Euro-pese vakantie, de dagen bevallingsrust, vaderschapsverlof, de eerste twaalf maanden van de ziekte, en 20 dagen onbetaald verlof als gunst.

Artikel 6 - Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.

Artikel 7 - De ecocheques worden eenmaal per jaar toegekend in de maand september van het kalenderjaar waarop de ecocheques betrekking hebben. Indien een personeelslid vroeger uit dienst gaat, worden deze pro rata het aantal maanden in dienst verrekend in de referteperiode en toegekend in de maand september.

Artikel 8 - De ecocheques worden digitaal toegekend via de toepassing van de maaltijdcheques en hebben een geldigheidsduur van 24 maanden en kunnen niet omgeruild worden voor geld in speciën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Financiën

Opvolgingsrapportering 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Aankopen en investeringen

Gevelbescherming - WZC Ter Hollebeke - aanstelling preventieadviseur

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Tot de aanstelling van de firma AMIB bvba, Hof van Praet 15, 9880 Aalter voor het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie bij de werken zijnde gevelrenovatie van WZC Ter Hollebeke door de firma John Saey en daartoe de offerte d.d. 23.03.2020 voor een bedrag van 850,00 euro excl. BTW of een totaal van 1.028,50 euro incl. 21% BTW goed te keuren.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Versoepeling bezoekregeling woonzorgcentra met ingang van 8 september 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Klachtenregister 2019

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Kwaliteitsjaarverslag 2019 - kennisname

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van het jaarverslag kwaliteit 2019, zoals goedgekeurd door het directieteam in zitting van 10 september 2020, en van de kwaliteitsindicatoren van de woonzorgcentra van het zorgbedrijf voor 2019.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Kwaliteitsplanning 2020 - kennisname

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Kennis te nemen van de kwaliteitsplanning 2020, zoals goedgekeurd door het diretieteam in zitting van 10 september 2020.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 25 juni 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 9 juli 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 23 juli 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.09.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 20 augustus 2020

 

Publicatiedatum: 22/09/2020