Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 18.11.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene, Tijs Van Vynckt en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

 

Afwezig:

 

Kurt Moens

Bestuurder;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Personeel

Corona-premie - heroverweging - principiële beslissing met oog op opstarten onderhandeling vakbonden en overleg 3 besturen

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Financiën

Tijdspad goedkeuring aanpassing MJP - data

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Financiën

Kennisname besluit goedkeuring JR 2019

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Aankopen en investeringen

WZC Ter Leenen - afwerking keuken - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Aankopen en investeringen

Aanduiden vertegenwoordiger van het zorgbedrijf in de AV van Creat - effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Als vertegenwoordigers voor het Zorgbedrijf Meetjesland in de Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vennootschap CREAT, binnen de Tussengemeentelijke Maatschappij voor services, Stropstraat 1, 9000 Gent aan te duiden: de voorzitter Patrick Huyghe en, bij zijn afwezigheid, diens plaatsvervangers - eerste plaatsvervanger Marleen Van den Bussche en tweede plaatsvervanger Conny De Spiegelaere.

Art. 2 - Zij krijgen een geldige volmacht voor deelname aan de Algemene Vergadering van TMVS, meer specifiek de AV die voorzien is op 08.12.2020.

Art. 3 - CREAT en TMVS van deze aanduiding op de hoogte te brengen.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Nieuw Ter Caele - intentieverklaring warmtenet - goedkeuring intentie

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Met het oog op de nieuwbouw van het WZC Ter Caele, goedkeuring te verlenen aan volgende intentieovereenkomst, af te sluiten met FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CV, met maatschappelijke zetel, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle:

Wordt het volgende overeengekomen:

Fluvius onderzoekt, in navolging van de studie van provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd door Antea, de mogelijkheid voor de aanleg van een warmtenet in het centrum van Evergem.

Voor deze studie bekijkt Fluvius de mogelijkheden in de ruime zin van het marktmodel van warmte. De warmteproducent Stora Enso werd in de studie geïdentificeerd als warmteproducent. Fluvius bekijkt de rollen van warmtenetbeheerder en warmteleverancier, indien geen partij zich aandient voor deze rol, met name voor de aankoop, de distributie en de verkoop van warmte aan de eindklanten.

Alle kosten voor aanleg en onderhoud in de meest brede zin van het woord zijn lastens Fluvius. De levering van warmte aan de eindklant wordt ten alle tijde gegarandeerd, behoudens overmacht of fout van een derde. Er wordt een structurele back-up voorzien.

De eigendomsgrens tussen Fluvius en de eindklant situeert zich, met het behoud van het voorgaande, na de centrale warmtewisselaar.

Het Woonzorgcentrum Ter Caele engageert zich om, indien het warmtenet geplaatst wordt, om zijn gebouwen, waarvan de studie aantoont dat het mogelijk is, aan te sluiten op het in de straat aanwezige warmtenet.

Fluvius zal echter steeds zijn toestemming geven om gebouwen aan te sluiten aan een warmtenet indien zulks economisch kan worden verantwoord.

Deze intentienota wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid.

Deze intentienota treedt in werking op datum van de ondertekening ervan door de Partijen en eindigt op het ogenblik dat deze intentienota wordt vervangen door een andere overeenkomst met betrekking tot de aansluiting op het warmtenet, ofwel na verloop van twee jaar na de ondertekening voor zover Partijen op dat ogenblik geen samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot de aansluiting op het warmtenet.

Art. 2 - Afschrift van onderhavige beslissing wordt bezorgd aan FLUVIUS.

 

 

 

Publicatiedatum: 25/11/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 18.11.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

overleg ZBM met Deinze 14.10.2020 - verslag

 

Publicatiedatum: 25/11/2020