Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 16.12.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel en Jan Pauwels

Bestuurders;

Joke Mertens

Technicus;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

Verontschuldigd:

 

Kurt Moens en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene en Tijs Van Vynckt

Technici;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Thuiszorg

Organisatie wachtlijstbeheer DCO werkingsjaar 2021

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - Akkoord te gaan dat wanneer er voldoende klanten die aan de vernieuwde en ter zitting van de Raad van Bestuur van 13.02.2019 aangepaste doelgroepomschrijving 'dienstenchequesonderneming voor poetshulp aan huis' voldoen op de prioritaire wachtlijst DCO staan, de dienst thuiszorg overgaat tot de nodige extra aanwerving(en) van poetshulpen, teneinde de noodzakelijke dienstverlening op korte termijn te kunnen opstarten.

Art. 2 - Kennis te nemen van het feit dat deze extra aanwerving financiële gevolgen heeft voor de dienst.

Art. 3 - Dit standpunt te handhaven tot andersluidende beslissing.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Financiën

Indexering dagprijzen WZC en GAW en prijzen ZBM

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Financiën

Financieel en beleid – ontwerp van herziening 2 meerjarenplan 2020-2025 inzake exploitatie, investeringen en liquiditeiten – vaststellen van de beleidsnota en de financiële nota – voorstel tot vaststelling van de herziening 2 van het meerjarenplan 2020-2025 – voorlegging aan de gemeenteraden

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2 voor het Zorgbedrijf Meetjesland vast te stellen, zoals voorliggend en zoals gevoegd in bijlage bij onderhavig besluit, en het ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering, die daartoe wordt samengeroepen op woensdag 16.12.2020 om 20.00 uur.

Art. 2 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeenten Evergem, Maldegem en Deinze,

Art. 3 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, samen met een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavig besluit, als digitaal bestand te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Art. 4 - De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2, na goedkeuring door de Algemene Vergadering en binnen de 10 dagen na de goedkeuring, via de voorzitter van het Vast Bureau te publiceren op de webtoepassing van de gemeente Evergem, waar zich de maatschappelijke zetel van het zorgbedrijf bevindt, en bij de bekendmaking de publicatiedatum te vermelden (artikel 287 DLB).

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Voorstel vergaderkalender 2021 - Raad van Bestuur

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - De Raad van Bestuur zal in 2021 doorgaan om 18.00 uur op:

- woensdag 27.01.2021

- woensdag 24.02.2021

- woensdag 17.03.2021

- woensdag 21.04.2021

- woensdag 19.05.2021

- woensdag 16.06.2021

- woensdag 07.07.2021

- woensdag 25.08.2021

- woensdag 15.09.2021

- woensdag 20.10.2021

- woensdag 17.11.2021

- woensdag 15.12.2021 

Art. 2 - De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft steeds het recht om de vergadering wel of niet te laten doorgaan of een andere datum te hanteren of toe te voegen.

Art. 3 - Er zal een vergaderverzoek verstuurd worden naar de leden van de Raad van Bestuur.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

WZC Ter Leenen - afwerking keuken - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 22 oktober 2020

 

Publicatiedatum: 21/12/2020
Overzicht punten

 

ZITTING VAN 16.12.2020

Secretariaat/IT/communicatie/kwaliteit/preventie

Groepering: Directieteam van 12 november 2020

 

Publicatiedatum: 21/12/2020