Raad van Bestuur - besluitenlijst

 

 

 

ZITTING VAN 25.11.2020

 

Aanwezig:

 

Patrick Huyghe

Voorzitter Raad van Bestuur;

Marleen Van den Bussche, Conny De Spiegelaere, Annie Goethals, Kurt Moens, Annelies Lammertyn, Danny Vannevel, Jan Pauwels en Marleen Vanlerberghe

Bestuurders;

Danny Coene, Tijs Van Vynckt en Joke Mertens

Technici;

Piet Vanwambeke

Algemeen directeur;

 

 

 

 

Onderhavige vergadering van de Raad van Bestuur vangt aan om 18.00 uur en heeft, in besloten zitting (art. 19 statuten), plaats in de vergaderzaal van de hoofdzetel van het Zorgbedrijf Meetjesland, 2de verdieping, Sleidinge-dorp 43 te 9940 Evergem, conform het besluit van de Raad van Bestuur dd. 13.12.2016.

 

In toepassing van art. 18 §4 van de statuten werd het verslag van de vorige zitting van de Raad van Bestuur goedgekeurd, bij gebreke aan tijdig protest.

Overzicht punten

 

ZITTING VAN 25.11.2020

Personeel

Corona-premie

 

 

BESLUIT DE RAAD VAN BESTUUR

Met eenparigheid

Art. 1 - In de rechtspositieregeling van het zorgbedrijf Meetjesland volgend artikel op te nemen:

Art. 116 bis - Aan de personeelsleden kunnen consumptiecheques worden toegekend, volgens de bepalingen van het KB van 15.07.2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De raad van bestuur bepaalt er de modaliteiten van.

Art. 2 - In uitvoering van het bepaalde onder art. 1 van onderhavig besluit, aan alle personeelsleden in de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten (inclusief de dienstenchequesonderneming) en de ondersteunende diensten (inclusief de hoofdzetel), die in de periode van 01.10.2020 tot en met 30.11.2020 aan het werk waren in het zorgbedrijf, wordt een 'corona-premie' toegekend volgens volgende modaliteiten: 

1. Berekening : de premie bedraagt 7,5 euro per gewerkte dag in de periode van 01.10 – 30.11.2020, met een maximum van 300 euro, uit te betalen in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk en de aanwezigheid in deze periode, op basis van het aantal volledige maaltijdcheques dat voor tewerkstelling in die periode werd toegekend.  Met ‘aanwezige personeelsleden’ worden gelijkgesteld, de personeelsleden die wegens corona-besmetting in ziekteafwezigheid waren, wat blijkt uit de testresultaten van collectieve testen én uit de aanvragen fonds voor beroepsziekte wegens corona.

2.  Deze premie wordt uitbetaald onder de vorm van de consumptiecheques, ingesteld door het KB van 15.07.2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders., met een nominale waarde van 10 euro per consumptiecheque. Indien de berekening onder 1 geen veelvoud van 10 oplevert, dan wordt er afgerond naar boven of naar beneden, naar het dichtstbij gelegen veelvoud van 10.

Art. 3 - De consumptiecheques zullen worden aangekocht bij EDENRED, uitgever van de maaltijd- en ecocheques van het personeel van het zorgbedrijf. De dienst HR van het zorgbedrijf wordt belast met de uitvoering van onderhavig besluit, waaronder begrepen het tijdig plaatsen van een bestelling en laten uitvoeren door de financiële dienst van een betaling aan EDENRED.

 

 

 

Publicatiedatum: 04/12/2020